• Zprávy ze školy

  • Hmyzí domeček- dlouhodobý projekt ZŠ Bratronice

   Věřili byste, že každý rok ze světa zmizí zhruba 2,5 % z celkového objemu veškerého hmyzu? Zdá se Vám to jako zanedbatelné číslo? Zdání klame. Půjde-li to takovým tempem dál, hrozí, že za 100 let hmyz úplně vymizí. A to bychom neměli dopustit. Mělo by to totiž katastrofální důsledky pro celou planetu! O hmyzu toho víme stále velmi málo, a přitom je pro naši planetu tolik důležitý. Je nezbytný pro správné fungování všech ekosystémů – slouží jako potrava jiných (hmyzích i živočišných) druhů, opyluje rostliny, recykluje živiny atd. atd. Proto se i naše škola připojila k těm školám a dalším subjektům i jednotlivcům, kterým není lhostejné, co se kolem nás děje. V pondělí 25. dubna jsme v souvislosti se Dnem Země na školním pozemku slavnostně odhalili náš první hmyzí „domeček“, který nám bude primárně sloužit k pozorování všech hmyzích druhů, které toto bydlení „osloví“. A kdo se v hmyzích domcích usídluje nejčastěji? To měli za úkol zjistit nejstarší děti – páťáci. Alespoň někteří se toho chopili s vervou a vyhledali, že to jsou především škvoři, slunéčka (berušky), zlatoočky, také ploštice, čmeláci nebo třeba včely samotářky. Ty všechny bychom v domečku uvítali. Jednotlivá pole domečku jsme si rozdělili po ročnících, jedno připadlo i na družinu a teď je naším úkolem každé z nich naplnit přírodním materiálem tak, abychom vytvořili chráněný a materiálově pestrý prostor pro hmyzáky. Podobně se chystáme upravit i okolí hmyzího domku. V rámci mezipředmětových vztahů si pak budeme o jednotlivých druzích hmyzu nejen povídat (vlastně to už děláme), ale můžeme je také kreslit, modelovat, psát o nich a třeba i počítat, což jsme si už také vyzkoušeli, když jsme např. počítali množství suchých stébel irisů (3. ročník) či zjišťovali, kolik materiálu v cm3 se do domečku vlastně vejde (5. ročník). Je nám jasné, že ubývání hmyzích druhů tímto nezastavíme, na to jsme moc „malí páni“, ale třeba tímto krokem oslovíme některé z Vás k budování podobných hmyzumilovných staveb, nebo třeba k tomu, že namísto abychom každý týden či 14 dní pečlivě „po anglicku“ posekali všechny ty naše trávníky a trávníčky, necháme hmyzu vždy alespoň nějaký kout, ideálně malou květnatou louku, tak abychom udrželi co nejvíce vody v půdě a nabídli útočiště užitečnému a vzácnému hmyzu, který se na naší zahradě může vyvíjet. Zajisté tím prospějeme především sami sobě, neboť tím, že přilákáme do svých zahrad užitečný hmyz, omezíme chemii, a tak zároveň přispějeme k ochraně přírody jako takové. Za všechny hmyzumilné kolegy a kolegyně

   Jana Sochorová   Zápis do 1. ročníku do Základní školy v Bratronicích

   V úterý 12. dubna proběhl ve škole zážitkový pohádkový zápis do 1. ročníku. Do školy přišel rekordní počet dětí, 23. Ve školním roce 2022/2023 jich v lavicích přivítáme celkem 22. Máme se tedy na co těšit, protože takový počet dětí v jednom ročníku naše škola nepamatuje Třídní učitelkou 1. ročníku bude Mgr. Lada Machová, která už se na všechny prvňáčky moc těší. Společně s ostatními pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci školy a se svými spolužáky je rádi přivítáme ve čtvrtek 1. září při slavnostním zahájení nového školního roku 2022/2023.

   Sponzoři školního bálu 2022

   Děkujeme všem sponzorům letošního školního bálu, který nesl podtitul MAŠKARNÍ. Seznam všech sponzorů tomboly najdete na webových stránkách školy www.zsamsbratronice.edupage.org a pokud jsem na někoho zapomněla, omlouvám se a prosím o laskavé upozornění, abych mohla chybu napravit Sponzory se, samozřejmě, stali také všichni, kteří si zakoupili vstupenku a přišli se pobavit. Pro školkáčky a školáky jsme vybrali (téměř) 32.000 Kč. Za peníze pořizujeme dětem např. dárky k Vánocům, odměny, upomínkové předměty, zaplatíme část výletu apod. Děkujeme a těšíme se na vás zase za rok …

   Za všechny ze školy a školky přeji všem čtenářům krásné slunečné dny Vendula Holmanová   Zájmové činnosti ve škole

   Letošní školní rok 2021/2022 začal bez přísných vládních opatření, a proto se mohlo rozjet prezenční vyučování, zájmové kroužky i činnost školní družiny naplno. Každé pondělní odpoledne se schází velice početná skupina dětí s Ladou Machovou a Soňou Hříbalovou na kroužku Sborový zpěv. Jsme rádi, že můžeme opět z plna hrdla zpívat Obě paní učitelky ještě učí některé děti hře na zobcovou flétnu. Hrou a zpěvem kvete dobrá nálada a chuť do učení, třeba i cizích jazyků. Hojně navštěvovaný je kroužek angličtiny, který vede Jana Cimprichová. Čtenářský klubík pod vedením Jany Sochorové vydává časopis Školárium a možná ho navštěvuje nějaký budoucí spisovatel nebo novinář. Tělesnou zdatnost podporuje na kroužku florbalu Kamil Libich, Květa Lachmanová vychovává malé turisty a s Petrou na zumbě cvičí a tančí děti jako profíci. Vendula Holmanová probouzí v dětech zvědavost a zájem o vědu na kroužku Badatel a Jarka Steckovičová je učí předcházet zraněním a případné ošetřit v kroužku Malý zdravotník. Pro zábavu a poučení ještě mohou děti navštěvovat kroužek Logické a deskové hry, který vede Markéta Maryšková. V rámci projektu EU Šablony III doučuje děti paní učitelka Martina Ludvíková. Podporujme všichni dobrou náladu a posilujme imunitu, ať mohou naše děti chodit do školy, cvičit a zpívat.

   za kolektiv ŠD Zuzana Ernstová

    

   Zápis ze zasedání školské rady 18. října 2021

   Dne 18.října 2021 proběhlo první zasedání školské rady v tomto školním roce. Setkání probíhalo v budově školy ve školní jídelně a zúčastnili se ho všichni členové, kromě p. Václava Švejcara, který se ze zdravotních důvodů omluvil. Hlavními body programu k projednání byly: • schválení výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021 • schválení úprav školního řádu MŠ • schválení úprav Školního vzdělávacího programu MŠ. Všechny dokumenty byly předem zaslány v elektronické podobě ředitelkou školy všem členům školské rady k seznámení, pro případné dotazy a komentáře. Drobné úpravy ve školním řádu MŠ a ŠVP MŠ se týkaly zapracování úprav RVP pro předškolní vzdělávání v oblasti vzdělávání dětí cizinců. Zásadní změny v obsahu a organizaci předškolního vzdělávání v MŠ Bratronice nebyly žádné. Výroční zpráva školy za minulý školní rok, školní řád MŠ i úpravy v ŠVP pro MŠ byly jednohlasně členy školské rady schváleny. Dále se na zasedání probíraly následující body: • výuka plavání- zatím není naplánovaná, Medúza Kladno, se kterou dlouhá léta spolupracujeme nás nezařadila do rozvrhu výuky na 2. pololetí šk. roku 2021/2022 a není jisté, zda se do rozvrhu naše škola vejde, budeme tedy jednat s jinými školami pro výuku plavání tak, abychom na jaře 2022 mohli výuku absolvovat • nabídka nových webových stránek ZŠ a MŠ Bratronice- členové školské rady se shodli na tom, že zatím není potřeba tvořit nové webové stránky, základní komunikace a dostupnost informací přes EduPage jsou vyhovující • rekonstrukce hřiště MŠ- realizace úprav by měla začít na konci října 2021.

   zapsala Lada Machová

    

   Finanční dar od obce Běleč

   Děkujeme obci Běleč, za poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč, za který jsme do školy a školky pořídili výkonnou čističku vzduchu, která už pracuje v nejmenší třídě paní učitelky Ludvíkové na plný výkon. Čistička odstraňuje pachy, alergeny, chemické výpary a jiné znečišťující látky, např. bakterie a viry, které se vyskytují v prostředí školní třídy, a to na molekulární úrovni. Přitom není zdrojem škodlivého ozónu ani nepříjemných zvuků. Naše poděkování patří také dalším sponzorům (všechny zveřejníme do konce roku na webových stránkách školy a zde v měsíčníku). Budeme přidávat další fotografie pomůcek a věcí, které si díky Vám můžeme do školy a školky pořídit.

   Kontakty do kanceláře Základní a Mateřské školy:

   Tel.: 774 462 120, e-mail: zsms.bratronice@seznam.cz, reditel@zsbratronice.cz web: https://zsamsbratronice.edupage.org/?

   Krásný podzimní čas Vám za zaměstnance školy přeje

   Vendula Holmanová

    


    

   Září ve škole a školce

   Prvního zářijového dne jsme přivítali ve škole 13 nových prvňáčků a 1 žačku 3. ročníku. Do jiných škol odešlo 12 páťáků a ze 3. ročníku přestoupili 3 žáci, celkově je v ZŠ tedy 67 žáků. Do mateřské školy nastoupilo 12 nových dětí, kapacita školky je tedy zcela naplněna.

   Prvňáčky uvítala jejich třídní paní učitelka Martina Ludvíková společně s paní starostkou Miloslavou Knížetovou před budovou školy. Paní starostka předala žáčkům dárky a poté se přivítali ve třídě s paní učitelkou. Ostatní děti čekalo ve třídách nejprve povinné testování na onemocnění Covid- 19. Po testech si povyprávěli, společně se svými učitelkami, zážitky z prázdnin a dozvěděli se, na co se mohou v novém školním roce těšit.

   V termínu od 13. – 17. září absolvují nejmladší žáci školy Adaptační výlet v penzionu Klamovka v nedalekém Nižboře, starší žáci si užijí pestrý program ve škole- budeme sportovat, tvořit, tančit a zpívat, výletit a trošku se i učit

   Zatím se ostýcháme tvořit velké plány, protože nevíme, co nám epidemiologická situace dovolí, ale chtěli bychom ve 2. pololetí absolvovat výuku plavání, konečně po delší době zorganizovat školní bál (plánujeme v květnu) a v červnu otevřít školu širší veřejnosti při zahradních slavnostech školy.

   Věříme, že tento školní rok bude probíhat bez větších omezení, budeme moci zpívat, cvičit, plavat, navštěvovat kulturní akce a trávit čas všichni pospolu. Povinné testování proběhlo úspěšně bez jediného nemocného a od 9. září už se ve škole testovat nemusíme. Doufejme, že už brzy budeme moci zahodit i roušky a respirátory.

   Všem čtenářům přejeme pěkný slunečný podzim a hodně zdraví do následujícího školního roku.

   Za zaměstnance školy Vendula Holmanová


    

   Zprávičky z naší školičky

   V současné době navštěvuje naší MŠ 38 dětí ve věku 2,5 – 7 let. Ve třídě u „Cvrčků“ je 14 nejmladších dětí, u „Berušek“ 24 dětí – z toho 14 předškoláků.

   Kromě vzdělávání (podle Rámcového vzdělávacího programu pro Mateřské školy) mají děti možnost vyzkoušet si různé výtvarné techniky, vyrábět z netradičních materiálů, zacvičit si, zazpívat písničky a pohrát si s kamarády.

   Předškoláci se každé úterý a čtvrtek připravují na školu v „Předškolákovi“ - kde rozvíjí předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, grafomotoriku, vizuomotoriku.

   Od 1. 3. 2021 byla MŠ z důvodu nařízení vlády uzavřena. Vzdělávání předškolních dětí probíhalo distanční formou– rodiče předškoláků měli možnost vyzvedávat dětem pracovní listy připravené k procvičování znalostí a dovedností, které děti získaly v době běžného režimu.

   1. dubna 2021 proběhla venkovní sportovně-vědomostní akce, při které si mohly děti prověřit vše, co se v MŠ naučily. Počasí bylo pěkné a sportovců dostatek 😊

   12. dubna se do MŠ vrátili předškoláci, od 3. května už školka fungovala pro všechny děti v běžném režimu.

   V červnu oslavíme MDD a čeká nás rozlučka s předškoláky a přespání ve školce.

    Provoz MŠ bude přerušen od 7. 7. do 20. 8. 2021.                                                                                      Eliška Semencová

    

   Smutná zpráva ze školy

   V úterý 4. května nás náhle opustila naše drahá kolegyně a přítelkyně, paní Ivana Tenklová. Paní Tenklová byla srdcem školy. Dětem i kolegům ráda pomáhala, poradila a o všechny se s láskou starala.

   Všichni jsme ji měli moc rádi a navždy budeme vzpomínat 

   Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bratronice


    

   Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022

   do Základní školy a Mateřské školy Bratronice, okres Kladno

        Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy od 1.- 30. dubna 2021. Dobu zápisu stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

        K zápisu se dostaví zákonný zástupce dětí narozených v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a dětí, které mají z loňského školního roku odklad povinné školní docházky. Dostaví se i zákonný zástupce dětí, který bude o odklad teprve žádat. Děti narozené dříve budou přijati pouze na výslovnou žádost zákonných zástupců a na základě zprávy z pedagogicko-psychologické poradny.

        Vzhledem mimořádným opatřením a epidemiologické situaci v ČR proběhne zápis žáků do 1. ročníku v Základní škole a Mateřské škole Bratronice, okres Kladno následovně:

   1. Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku proběhne bez přítomnosti dětí ve škole.
   2. Podání přihlášky a potřebných dokumentů zákonnými zástupci je možné následujícími způsoby:
   • Datovou schránkou
   • E-mail s uznaným elektronickým podpisem (běžný e-mail není možný)
   • Poštou
   • Osobně (pouze pokud není možné výše uvedenými způsoby a po předchozí domluvě)
   1. Přihlášky je možné škole doručit v období od 6. dubna 2021 do 26. dubna 2021 výše uvedenými způsoby.
   2. Potřebné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy  https://zsamsbratronice.edupage.org/, nebo si je můžete vyzvednout po domluvě s ředitelkou v kanceláři školy. (tel. 774 462 120)
   3. V případě, že preferujete osobní setkání, telefonicky si domluvte osobní schůzku ve škole. Oficiální zápis proběhne dne 27. dubna 2021 od 15.00 do 16.30 hodin v budově školy. V tomto termínu můžete, po předchozí domluvě, osobně doručit potřebné dokumenty. Zápisu se může zúčastnit pouze zákonný zástupce dítěte (nikoliv dítě).
   4. V případě, že by se situace v ČR vyvíjela pozitivně, plánujeme v měsíci srpnu, zorganizovat také motivační setkání se zapsanými dětmi.

    

   K zápisu zákonní zástupci doloží:

   • Občanský průkaz (kopie OP v případě předání potřebných dokumentů poštou/elektronicky, při osobním setkání pouze předložíte ke kontrole)
   • Kopie rodného listu dítěte
   • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
   • V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky- Žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti je potřeba doložit vyjádření PPP nebo klinického psychologa, případně jiného odborníka.

   Škola potvrdí zákonným zástupcům převzetí potřebných dokumentů na uvedené kontakty v Žádosti o přijetí k PŠD (e-mail, tel.). Neprodleně po skončení oficiálního zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte a odešle toto rozhodnutí na doručovací adresu zákonného zástupce, kterou v Žádosti uvede.

   V Bratronicích, dne 16. března 2021

   Bc Vendula Holmanová

   ředitelka ZŠ a MŠ Bratronice

    

   Návštěva školy

   Milí zákonní zástupci a naši budoucí prvňáčci,

   nabízíme možnost prohlédnout si naši školu a seznámit se s novým prostředím. Víme, že předškoláci, kteří chodí do MŠ v Bratronicích naši budovu dobře znají, proto nabízíme tuto možnost především dětem a zákonným zástupcům, kteří prostředí naší školy neznají. Ve dnech 26. a 27. dubna 2021 budeme pro vás ve škole k dispozici v době od 14:00 – 16:00. Domluvte si, prosím, schůzku na konkrétní čas.

   Kontakt: Mgr. Lada Machová

   725 551 375, ladkalm@seznam.cz

   Těšíme se na vaši návštěvu!!

    

                    ZÁPIS do MŠ BRATRONICE

   Oficiální zápis do MŠ Bratronice se uskuteční 14. 5. 2021.

     Aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti, můžete využít následující způsoby podání žádosti:

   - datová schránka

   - e-mail s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce  (nelze jen poslat prostý e-mail!)

   - pošta

   - osobní podání – abychom předešli hromadění velkého počtu lidí v budově školky a mohli vás pustit do prostor školky, prosíme vás, abyste si domluvili termín a čas návštěvy telefonicky na tel. čísle           

                 774 462 191, Věra Vršková (pondělí – čtvrtek 13.00 – 16.00h).

   Žádosti a potřebné dokumenty můžete do MŠ doručovat od 12. dubna 2021.

    

     K zápisu je nutné dodat:

   - vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

   - vyplněnou Přihlášku k předškolnímu vzdělávání

   - kopii rodného listu

   - prohlášení o řádném očkování dítěte (viz. Přihláška) a kopii očkovacího průkazu

   - případně doklad o trvalém pobytu dítěte

    

   Tiskopisy lze najít na stránkách školy www.zsmsbratronice.edupage.org nebo vyzvednout přímo v MŠ.

   Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení.

    

     Podmínky přijetí dítěte do MŠ:

   • podle zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)
   • dítě zvládá hygienické návyky (nemá pleny)
   • samostatně používá lžíci, pije z hrnečku (ne savičky)

    

   Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ:

   Kapacita MŠ je 40 míst. V případě vyššího zájmu budou o přijetí rozhodovat následující kritéria:

   Trvalý pobyt dítěte:

   obec Bratronice a Dolní Bezděkov…………………………………..........

   5 bodů

    

   ostatní obce……………………………………………………………………………

   1 bod

   Věk dítěte:

   5 let (dosáhne nejpozději k 31. 8. 2021) ………………………………..

   4 body

    

   4 roky (dosáhne nejpozději k 31. 8. 2021) ……………………………..

   2 body

    

   3 roky (dosáhne nejpozději k 31. 8. 2021) ……………………………..

   2 body

    

   2,5 roku (dosáhne nejpozději k 31. 8. 2021) …………………………..

   1 bod

    

   Z hygienických a bezpečnostních důvodů nepřijímáme děti mladší 2,5 roku.

   Ve školce se na vás bude těšit stálý tým učitelek: Věra Vršková, Eliška Semencová a Soňa Hříbalová 😊

    

   Za celý kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bratronice přeji všem čtenářům pěkně strávené velikonoční svátky

   Vendula Holmanová


    

   Poděkování

   Rádi bychom poděkovali všem sponzorům roku 2020... Děkujeme sponzorům 15. školního plesu 2020... Děkujeme paní Ch. Malé z Dolního Bezděkova a paní R. Hatašové z Bratronic za ušití a darování látkových roušek pro žáky naší školy a také panu P. Jurečkovi z Dolního Bezděkova za roušky jednorázové... Děkujeme rodině Cimprichových a rodině Janoutových z Bratronic za finanční dary škole, za které jsme dětem pořídili např. nový koberec do šatny MŠ, didaktické pomůcky, míče na TV... Děkujeme také panu M. Tumovi z Bratronic, panu Moravcovi ze Sýkořice a paní Petře Pucholtové z Bratronic za věnování vánočních stromečků, které dětem udělaly velkou radost a vykouzlily ve škole vánoční atmosféru... Děkujeme také panu Petrovi Hronovi z Bratronic za 50 kg chutných brambor z Vysočiny... Děkujeme paní N. Kučerové z Bratronic za zásobování školní družiny výtvarným materiálem... Děkujeme paní Christaine Malé z Dolního Bezděkova za zajímavou vzdělávací přednášku na téma „viry, coronaviry, imunita, očkování...“
   Seznam sponzorů najdete na stránkách školy: https://zsamsbratronice.edupage.org/? Pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se, prosíme o informaci, doplníme :-) Všem čtenářům přejeme pohodové prožití vánočních svátků, úspěšný rok 2021 a těšíme se na další práci a spolupráci!
   Vendula Holmanová


    

   ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

   V naší MŠ právě končí období zvykání. Adaptace deseti nováčků probíhala postupně. Rodiče dopřáli svým ratolestem dostatek času, a troufám si říct, že se jim jejich trpělivost stoprocentně vyplatila. Jsme všichni rádi, že děti chodí do školky s úsměvem: ,,Dokud to zatím jde!“ (věříme, že to půjde i nadále). Vzhledem k současné situaci, nevíme dne ani hodiny, kdy přijde ona nepříjemná informace z ministerstva, či od zřizovatele, o plošném zavíráni školek, nebo povinnosti nastoupit do karantény z důvodů nakažení některého dítěte, či pracovníka MŠ Covidem 19. Z naší strany děláme vše pro to, aby k takové situaci nedošlo. Zpřísnila se preventivní hygienická opatření, denně dětem připomínáme pravidla bezpečného chování souvisejících s hygienou. Podzimní období jsme si však ani touto těžkou dobou zkazit nenechali. Pustili jsme se s vervou do vyrábění z přírodních materiálů, poznávali jsme a kreslili ovoce, zeleninu, houby, draky, ježky, stromy. V listopadu jsme si vyzdobili šatny dýněmi, duchy, pavouky a netopýry. Při vstupu do školky můžete obdivovat originální výtvory rodičů a dětí. Všem patří velké díky do zapojení akce „Mamko, taťko, pojď si hrát“! Jako každý rok i letos od října probíhá 2x týdně „Předškolák“ pro děti, které nastoupí do 1. ročníku ZŠ v září 2021. Příprava je zaměřená především na grafomotoriku, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Věřím, že s klidnou hlavou, ohleduplností a trpělivostí současnou nevlídnou situaci společně zvládneme.
   Za kolektiv MŠ Soňa Hříbalová

   Co se děje ve škole

   Jsme moc rádi, že jsme mohli v pondělí 30. listopadu přivítat ve škole už všechny děti (nejen prvňáčky a druháčky). Podle všeho se děti do školy moc těšily… My na děti také!!! Děkujeme všem rodičům, babičkám, tetičkám, sourozencům a dalším, kteří vytvářeli dětem příjemné a podnětné prostředí pro výuku, která probíhala kombinací on-line hodin prostřednictvím MS Teams a „samostatným“ plněním „domácích úkolů“. Především pro nejmladší žáky a jejich pomocníky to bylo náročné období. Doufejme, že si užijeme společný čas ve škole co nejdéle Ve škole se snažíme dodržovat všechna vládní nařízení - děti i zaměstnanci školy mají k dispozici dostatek desinfekce, mýdla i jednorázových ručníků, máme také pratelné i jednorázové roušky pro děti (kdyby snad někdo zapomněl/ ztratil/ poprskal), paní uklízečky jsou vyzbrojeny uklízecími prostředky s virucidním účinkem, ve třídách se téměř neustále větrá, doporučujeme tedy dětem nosit teplejší oblečení i do tříd. Hodiny tělesné výchovy nahrazujeme pobytem venku. Doufáme, že nám i nadále bude přát počasí… Snažíme se dětem tuto nezvyklou dobu plnou příkazů a nařízení co nejvíce zpříjemnit a zbytečně je nestresovat.

   Odpolední aktivity v ŠD

   Prozatím nám vládní opatření nedovolují organizovat pro děti odpolední program v rozsahu, na který jsme byli zvyklí. Zatím tedy děti nemohou docházet na kroužek Zumba s Petrou a také na Sborový zpěv a flétničky s Ladou a Soňou. Ještě nějakou dobu si budeme muset počkat také na tvoření z keramické hlíny s Martinou Ludvíkovou. Doufáme, že už se brzy budeme moci vrátit k běžnému provozu školy, odhodíme roušky, budeme moci chodit hrát vybíjendu a florbal do nové tělocvičny, zpívat a hrát na flétničky, pozvat do školy divadélko a kouzelníka, uspořádat projektový den pro celou školu a další…. Všem čtenářům přejeme pohodově strávený adventní čas a hlavně pevné zdraví!!!
   Vendula Holmanová


    

   Škola a školka v době distančního vzdělávání

   Je říjen a děti by měly chodit do školy, ale jsou zavřené. Ve vyučování však žáci školy pokračují formou distančního vzdělávání. Škola zřídila všem dětem od 1. do 5. ročníku Microsoft účty, společně s rodiči se připojili k MS Teams a od pondělí do čtvrtka se vídají společně se svými učiteli v on-line prostředí. Pátek je dnem samostatné práce. Snažíme se, aby byli žáci při práci co nejsamostatnější, děkujeme však rodičům, že svým dětem i pedagogům pomáhají a vytváří podnětné prostředí pro jejich další vzdělávání. Mateřská škola zatím funguje bez omezení. Informace o chodu školy a školky naleznete na webových stránkách https://zsamsbratronice.edupage.org/, kde najdete také kontakty na zaměstnance školy.

   POHÁDKOVÝ LES

   Na podzim chodíme s družinou často do lesa, kde mají děti své kamarády skřítky. Vyrazte s dětmi do přírody na lov lesního skřítka. Nechte pracovat dětskou fantazii a nasbírejte všechno, co podle malého objevitele připomíná pohádkovou bytost. Kamenožrout, Maková panenka, indián, víla Amálka, Křemílek s Vochomůrkou, ježibaba nebo Troll – to všechno mohou děti vidět v uschlé větvičce, hromadě šišek, kůře, mechu i suché trávě. Přineste domů nasbírané poklady a dejte se do díla. Větší děti mohou svou představu pohádkové postavy nejprve namalovat a potom se snažit ze svých úlovků „vymodelovat“ kýženou postavičku. Postačí k tomu kvalitní a rychleschnoucí lepidlo (nebo dekoratérská pistole), provázek a šikovné ruce. Menší děti mohou nasbírat tvarově zajímavé kamínky, které s pomocí dospělého nabarví podle své fantazie. Všem čtenářům přejeme pevné zdraví, udržujme si pozitivní náladu a užívejme společné chvilky s rodinou.
   Zuzana Ernstová


    

   Zahájení školního roku 2020/2021

   Kolem osmé hodiny ranní bylo u základní školy v Bratronicích opět po 2 měsících letních prázdnin rušno. Přestalo pršet a příroda umožnila zahájit nový školní rok tradičně na prostranství před budovou školy.

   Celý shon sledovalo s respektem a očekáváním 9 nových prvňáčků, kteří přišli v doprovodu svých rodičů poprvé do školy. Paní ředitelka Vendula Holmanová několika slovy prvňáčky a ostatní žáky školy přivítala. Pak se dětí ujala jejich třídní učitelka paní Lada Machová (Kalmusová). Slavnostnímu zahájení byla přítomna také paní starostka Miloslava Knížetová, která prvňáčkům předala dárky od obce Bratronice a všechny přítomné také přivítala, povzbudila a popřála úspěšný nový školní rok.

   Ivana Tenklová

    

   Jistě jste si někteří všimli, že se paní Lada Kalmusová přejmenovala na Machovou. Naše milá kolegyně se v červnu 2020 vdala a my jí a panu manželovi Luďovi přejeme z celého srdce ve společném životě jen to nejlepší

   Kolegové ze ZŠ a MŠ Bratronice

    

   Zájmové činnosti ve školním roce 2020/2021

   V novém školním roce opět dětem nabízíme řadu kroužků, v rámci ŠD se můžou děti těšit na Sborový zpěv, Malého zdravotníka a Pohybové hry- Ringo. Děti, které jsou přihlášené k pravidelné docházce do ŠD mohou na kroužky docházet bez dalších poplatků, ostatní děti platí za konkrétní docházku symbolický pololetní poplatek. Kluby financované z evropského projektu začínají od října 2020 a jsou zdarma- Klub zábavné logiky a deskových her, čtenářské dílny, Doučování žáků. Ostatní zájmová činnost je dětem nabízena po domluvě s vedoucími a vyplnění závazné přihlášky, kterou dětem rozdáme ve škole- Angličtina pro nejmenší, Hra na hudební nástroj- Flétna, Keramika a Zumba.

   Všem dětem, žákům, učitelům, asistentům a dalším zaměstnancům školy a školky přejeme hodně trpělivosti a vytrvalosti. Ať společně zvládneme a překonáme všechno, co nás ve školním roce 2020/2021 potká

   Vendula Holmanová


    

   Březen ve škole
   Školní okna zdobí zajíci a rozkvetlé stromy. Ve třídách zazněly pranostiky vztahující se k měsíci březnu. Uveďme si alespoň některé:
    Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
    V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
    Březnové slunce má krátké ruce.
    Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
   S dětmi tvoříme podle nápadů pro jaro a Velikonoce a pilně se připravujeme na Velikonoční prodejní výstavu, která se bude konat na OÚ v  Bratronicích ve středu  8. dubna. Můžete se těšit na barevné misky z keramiky, ve kterých vypěstovali žáčci osení, ozdobili je zápichem vlastnoruční výroby (vajíčka, květiny, ptáčči z  filcu). Výstava bude plná dalších pěkných dekorací (kuřátka, zajíčci, ptáčci, ozdobené plůtky, věnečky, větvičky, řeřicha ve skořápkách...), které Vám zpříjemní velikonoční čas. Srdečně Vás zveme na tuto akci. Pokud budeme nuceni přesunout termín, včas se náhradní datum dozvíte. V úterý 3. března potěšila Petra se svou zumbou „Malá mořská víla“ děti z  MŠ, tanečky a soutěže si děti užily v tělocvičně školy. Jarní prázdniny pro žáky ZŠ proběhly v posledním termínu od 9. do 13. března. Věříme, že je děti strávily i na českých horách s trochou sněhu. Rizikové destinace v italských Alpách a podobnou  zahraniční  dovolenou  s oblastmi  ohroženými  koronavirem  rozumní  rodiče  buď nenavštívili,  nebo  sledovali  informace  a  doporučení  týkající  se  cestování  na  stránkách
   Ministerstva zahraničních věcí. Apelovali jsme na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené z některých rizikových oblastí, a doporučili jsme jim, aby se řídili pokyny MZ (www.mzcr.cz). Bohužel strach z onemocnění a nákazy koronavirem panuje i mezi námi. Bedlivě sledujeme pokyny pro školy od Ministersva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu a příslušné krajské hygienické stanice.
   V měsíci  březnu  měly  probíhat  i  jiné  akce  jako  např:  keramika  s Martinou. 16. 3., 23. 3. klub komunikace v anglickém jazyce s Jitkou. Nejvíce se děti těšily na spaní ve škole. Z 20.  na 21.  3. jsme měli strávit noc ve škole a jako každý rok si užít Noc s Andersenem. Buhužel díky mimořádnému opatření MZČR: Zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19 (ode dne 11. března
   2020) musíme veškeré plánované akce přesunout. V souladu s pokynem a doporučením MŠMT budeme využívat distanční formu výuky – zadávání úkolů pomocí e-mailu, EduPage komplexního e-learningového modulu apod.
   Za školní kolektiv Martina Ludvíková

    

   Co se děje ve škole a školce
   Škola i školka uzavřela po prázdninách své brány dětem a žákům.  Pedagogičtí  pracovníci-  učitelé,  asistenti  a
   poradenští  pracovníci  školy  pracují,  dle  doporučení ministerstva zdravotnictví a školství, nejčastěji ze svého
   domova.  Ve  škole  jsou  v  pracovní  dny  od  8  do  12  hod. přítomni  nepedagogičtí  zaměstnanci  školy,  kteří  mají, prozatím, za úkol školu i školku pečlivě uklidit, vyčistit a především vydezinfikovat.
   Učitelé, děti a rodiče se rychle zvládli naladit na vlnu domácího vzdělávání. Děkujeme tedy všem, hlavně rodičům, za doposud bezvadnou spolupráci při vzdělávání dětí. Většina dětí plní úkoly s nadšením. Budeme se všichni snažit, aby nám tento zápal vydržel až do konce uzavření škol. Nikdo zatím nedokáže odhadnou, jak dlouho bude tato situace trvat. Důležité ale je, abychom byli všichni zdraví - a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Nebojte se, učení snadno doženeme po návratu do školy, nebo v příštím školním roce.

    

   Ošetřovné
   Formuláře na ošetřovné jsou k dispozici ve škole, každý všední den od 8 do 12 hod. Potvrzené a vyplněné formuláře vám vydají nepedagogičtí zaměstnanci školy. 
   DĚTSKÉ ROUŠKY
   Paní starostka zajistila pro děti z obce roušky. Prosíme ty, kteří by měli zájem o roušky pro děti, aby napsali SMS zprávu paní učitelce z MŠ Věře Vrškové na tel. číslo MŠ: 774 462 192 . Do zprávy napiště jméno dítěte a vaši adresu. Zaměstnanci obce pak roušky donesou až k vám domů.
   Kontakty do školy: web: https://zsamsbratronice.edupage.org/? (stránky průběžně aktualizujeme)
   tel. na ředitelku:774 462 120, e- mail: zsms.bratronice@seznam.cz, reditel@zsbratronice.cz
   kontakty  na  jednotlivé  vyučující   a  také  přehledy  domácí  práce  pro  děti  a  žáky najdete na https://zsamsbratronice.edupage.org/job/
   V případě dotazů, přání, připomínek, potřeby pomoci... nás neváhejte kontaktovat.
   Především hodně zdraví a psychické pohody přeje za všechny ze školy
   Vendula Holmanová


   Zprávy ze školy a školky

   Měsíc leden je za námi, vysvědčení byla rozdána, školní rok 2019/20 se přehoupl do své druhé poloviny...

   Jak všichni víme, letošní zima našim dětem vůbec nepřeje, a tak když už jsme se nemohli dostatečně vyřádit na sněhové nadílce, užili jsme si alespoň v nové tělocvičně, nebo při různých akcích jako např:

   9. a 23.1. na keramice s Martinou (k tomu ještě 14tého i s rodiči), 17.1. nás navštívil Cirkus Cecilka a 28.1. si děti školou povinné zazpívaly, pobavily se a snad se i trochu poučily při hudebním pořadu Já, písnička.

   Užili si snad i jejich rodiče – tím nemyslím v týdnu od 13. do 17. ledna, kdy se konaly třídní schůzky :)), ale na školním plese v sobotu 18. 1. Byl to v pořadí již 15. ples, tentokrát s podtitulem „Noc filmových hvězd“. Kostýmy měly nápad a šmrnc, účast byla tak akorát, na parketě jsme se tudíž nemuseli nijak mačkat. Bohatá tombola o 350 cenách se zcela vyprodala a dětem tak do pomyslné kasičky přibyly penízky jako přilepšení na výlety či jiné školní akce. Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům i účastníkům, doufáme, že se sejdeme při „plesání“ i v roce příštím...

   Za kolektiv pracovníků školy Jana Sochorová

    

   Plánované akce na měsíc ÚNOR

   12. února- zasedání školeské rady

   13. února- Perníková chaloupka- zdobení perníčků s

   Michalem pro MŠ

   - keramika s Martinou

   14. února- valentýnská zumba show pro žáky ZŠ

   20. února- Divadlo Věž v kině Hutník Kladno pro MŠ

   27. února- Sférické kino ve škole pro MŠ a ZŠ

   - keramika s Martinou

   Děkujeme všem sponzorů 15. školního plesu i všem, kteří se zúčastnili. V příštím roce se na Vás budeme opět těšit, tentokrát ve stylu Maškarního Karnevalu :-)

   Vendula Holmanová


    

   ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

   V loňském roce jsme uvařili 19 022 obědů,což je v průměru 107 obědů denně. Máme 127 strávníků (v MŠ 33 dětí, v ZŠ 75 dětí a 19 zaměstnanců). Dodržujeme nutriční doporučení, snažíme se, aby strava byla pestrá. Nejvíce nám záleží na tom, aby dětem v naší škole a školce chutnalo. Navíc dětem stále poskytujeme pitný režim, kde nabízíme čaj černý, ovocný i ledový bílý, šťávy, džusy a mléčné nápoje. Džbán s vodou mají v jídelně MŠ i ZŠ děti k dispozici stále. Jako každý rok jsme se zúčasnily školení pořádaných pro zaměstnance školních jídelen, které vedla p. Dragounová (Hygienická stanice) a p. Kadlecová (lektorka, která upozorňuje na změny v legislativě týkající se stravování). Budeme rádi, když do kuchyně přinesete nějaké Vaše recepty na chutné, zdravé jídlo. Pokud to bude v našich silách, rádi zařadíme do jídelníčku něco nového :-)

   Monika Řeháková

    

   Plánované akce na měsích LEDEN:

   9. ledna- keramika s Martinou

   13.- 17. ledna- individuální konzultace pro zákonné zástupce

   14. ledna- keramika s Martinou pro rodiče s dětmi- glazování

   15. ledna- pedagogická rada

   17. ledna- cirkus Cecilka pro MŠ a ZŠ

   18. ledna- ples školy „Noc filmových hvězd“ od 20.00 hod. v Sokolovně Bratronice

   28. ledna- hudební pořed „Já písnička“

   30. ledna- vysvědčení pro žáky ZŠ

   31. ledna- pololetní prázdniny pro žáky ZŠ

   Vendula Holmanová


    

   Kroužek pěveckého sboru

   Vánoce,Vánoce přichází k nám........…

   Touto písní přivítáme všechny diváky na našem vánočním koncertu v kostele Všech svatých v Bratronicích 12.prosince 2019 od 17.30 hod. Na vystoupení celý náš dětský sbor pilně trénoval a muzicíroval každé pondělní odpoledne. Jen těch textů, co se děti musely naučit. A přestože do našeho sboru chodí hodně prvňáčků a ti ještě všichni číst neumějí, zvládli jsme toho opravdu hodně. Troufli jsme si i na vícehlasé provedení některých písní. Učíme se poslouchat jeden druhého a vnímat jakou to dokáže udělat krásu, když nám to ladí. Do kroužku pěveckého sboru chodí tento školní rok 35 dětí ze všech pěti ročníků základní školy. Z tohoto počtu jsou jen čtyři kluci a my jsme za ně moc rádi. Děti jsou rozděleny do dvou skupin podle hlasového rozsahu (alty, soprány). Starší a zkušenější zpěváci a zpěvačky našeptávají do oušek správné tóny těm malým a tím moc pomáhají práci celého sboru.

   K téměř dokonalosti nám pomáhá náš flétnový soubor svými doprovody a také paní Tereza Nováková, která nám svými tóny na housličky dotváří tu pravou muzikantskou náladu na našich vystoupení.

   Děkujeme tímto rodičům i všem divákům, kteří nás podporují na koncertech svou přítomností i potleskem. Vaše pochvala je pro nás pro všechny obrovskou odměnou.

   Vedoucí sboru: S. Hříbalová a L. Kalmusová

    

   Poděkování sponzorům

   Naše velké poděkování patří všem rodičům i přátelům školy, kteří nás sponzorují, podílejí se na organizaci mimoškolních akcí a investují do různých pomůcek do školy a školky. Děkujeme paní Heleně Proškové za LEGO stavebnici pro školní družinu a také paní V. Dvončové za zbytky výtvarného materiálu - klubíčka, bavlnky, výplň do polštářků atd. Naše děti materiál využijí v hodinách pracovní a výtvarné výchovy a také v ŠD. Děkujeme také manželům Cimprichovým a Ludvíkovým, kteří zakoupili koberec pro výuku Aj a pomůcky na hodiny Ma a panu V. Janoutovi a P. Dědinovi za zakoupení pískoviště pro děti z MŠ. Pan Janout a pan Cimprich nám udělají do konce roku ještě radost pořízením nových přehrávačů, které využijeme např. při hodinách HV a Aj.

    

   Plánované akce na měsíc PROSINEC

   4. prosince- florbalový turnaj ČEPS Cup Dívky

   5. prosince- Čertí show s Michalem v MŠ- perníková zmrzlina, vystoupení pěveckého sboru školy u stromečku před OÚ

   11. prosince- zasedání školské rady- poslední ve volebním období, vánoční dílničky ve škole- 14.30-16.30 hod.

   12. prosince- zdobení perníčků s Michalem v ZŠ, vánoční koncert pěveckého sboru školy v kostele Všech svatých v Bratronicích

   13. prosince- Preventivní program „Divadlo ve Tři“ pro ZŠ, vystoupení kroužku Zumba MŠ od 15. 45 hod v tělocvičně školy, kterou slavnostně otevřeme :-)

   16. prosince- florbalový turnaj ČEPS Cup hoši, Dárkohraní v MŠ Cvrčkové od 16. 30 hod.

   17. prosince- Canisterapie s Filipen, Borůvkou a Fidorkou pro ZŠ a MŠ

   18. prosince- Dárkohraní v MŠ Berušky od 16. 30 hod.

   19. prosince- Keramika s Martinou od 16 hod., v odpoledních hodinách montáž šatních skříněk

   20. prosince- Vánoce ve škole, kouzelné představení Kellner pro ZŠ a MŠ

   od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020- vánoční prázdniny, přerušení provozu MŠ...

   … a na všechny se budeme těšit v novém roce 2020 :-)

   Vendula Holmanová

    

   15. ŠKOLNÍ PLES

   Srdečně zveme všechny příznivce naší školy na 15. ples školy, tentokráte s podtitulem „ Noc Filmových Hvězd“. Ples opět pořádáme v Sokolovně Bratronice, 18. ledna 2020 od 20.00 hod. Vystoupí starší tanečníci z kroužku Zumba, těšit se můžete také na zábavné soutěže, zahraje kapela LH Band. Budeme rádi za sponzorské dary, které přijímáme už nyní v kanceláři školy ve všední dny od 7.30 do 16 hod. Prodej vstupenek bude zahájen po vánočních prázdninách od 6. ledna 2020. Cena vstupenky je 150 Kč a zakoupit ji můžete v kanceláři školy, nebo v sokolovně před plesem :-)

   Těšíme se na Vás... zaměstnanci školy a školky


    

   Zprávičky z naší školičky

    

   Ještě jsme se nestačili ani rozkoukat, a už nám listopad hlásí příchod zimy.

   V září nastoupilo do naší MŠ 11 nováčků. Adaptace dětí se samozřejmě v prvních dnech neobešla bez ranních slziček našich nejmladších, ale během velmi krátké doby si děti zvykly na každodenní, pravidelné rituály a zjistily, že paní učitelka je vlastně bezva parťák. Velmi pomohl vstřícný přístup a ochota rodičů, kteří byli s adaptačním programem seznámeni již v červnu na informační schůzce.

   Vzhledem k příznivému počasí jsme si s dětmi užili krásný podzim. Zapojili jsme se ke školnímu projektu ,,Zdravá strava“. Naším cílem bylo, děti motivovat formou her, písní, tematických pohádek a pracovních listů, k zdravějšímu způsobu života. V říjnu jsme zapojili rodiče do projektu ,,Mamko, taťko pojď si hrát“. Úkolem pro rodiče bylo vyrobit doma s dětmi z přírodních materiálů ,,Skřítka podzimníčka“. Všem, kteří se zapojili, patří poděkování a uznání za kreativitu i rozmanitost výrobků. Věříme, že si to s dětmi, jak se patří, užili.

   V listopadu proběhnou dobrovolné individuální konzultace pro rodiče, kteří mají zájem se informovat o znalostech, dovednostech a chování svých dětí. Dále nás ještě čeká dopoledne plné tance a her s Podzimní vílou. Navštíví nás bioložka, ochranářka a zakladatelka nadace ,,Chráníme mořské želvy“ Hana Svobodová, kterou jste mohli vidět v pořadu České televize ,,Češi zachraňují svět“.

   Všem čtenářům přejeme dobrou náladu i v následujících sychravých dnech a v prosinci se těšíme na společné předvánoční akce.

   Za kolektiv MŠ a ZŠ Bratronice Soňa Hříbalová

    

   Plánované akce v LISTOPADU:

    

   1. listopadu- den volna pro žáky ZŠ

   6. listopadu- nácvik požárního poplachu ZŠ a MŠ, pedagogická rada

   12. listopadu- Branný den pro žáky 4. a 5. ročníku,  pro ostatní žáky ZŠ projektový den „Dopravní výchova“

   12. a 13. listopadu- třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků ZŠ

   14. listopadu- vzdělávací program „Chráníme mořské želvy“ pro žáky ZŠ a MŠ, keramika s Martinou

   18. listopadu- Vítání občánku na OÚ Bratronice

   18.- 22. listopadu- konzultace pro zákonné zástupce dětí MŠ

   20. listopadu- zumba MŠ „Podzimní víla“

   21. listopadu- Dopravní výchova- teorie pro žáky 4. ročníku, keramika s Martinou

   30. listopadu- Vánoce v Sokolovně- prodej výrobků dětí z MŠ a ZŠ- spolupráce s obcí a místními občany (maminkami)

   Zaměstnanci školy přejí všem čtenářům krásné podzimní dny :-)

   Vendula Holmanová


    

   Žáří ve škole

    

          Máme zdárně za sebou první měsíc nového školního roku 2019/2020. Ve škole šlape vše jak má (téměř), i prvňáčci si velice rychle zvykli na nový režim a povinnosti. 

           Školní družina rozjela opět kroužky a klubíky dotované EU - „Učení je zábava“. Děti se přihlásily v opravdu hojném počtu.  Jana Sochorová začala s čtenářským klubíkem vydávat školní časopis „Školárium“ a k lásce ke knihám a čtení vede žáky také Kamil Libich. Martina Ludvíková pomáha dětem ohroženým školním neúspěchem při doučování. Komu nestačí čeština navštěvuje klub Komunikace v cizím jazyce. Markétka Maryšková vede Klub zábavné logiky a deskových her a Zuzana Ernstová již druhým rokem vede zvídavé žáčky v Badatelském klubu.

   Školní družina nabízí také další kroužky - do nově otevřeného kroužku Malý zdravotník, vedeného Jaruškou Steckovičovou, chodí devatenáct žáků, kroužek sborového zpěvu vede Lada Kalmusová a Soňa Hříbalová a letos už mají i trojhlasé písně. Děti budou také moci opět navštěvovat keramiku s paní učitelkou Martinou. Konkrétní termíny setkání budou včas zveřejněny.

          V září také proběhl tradiční posvícenský fotbálek tatínkové proti AFK Bratronice a v přestávce mezi poločasy hrály všechny přítomné děti bez rozdílu věku minifotbal

   v opravdových dresech. Vybralo se 1704 Kč,- za což všem zúčastněným děkujeme. Hodně zdraví přejeme pánům, kteří se při klání zranili a doufáme, že na sport nezanevřou. Těšíme se na další podobné setkání :-)

    

   Zuzana Ernstová

   Plánované akce na měsíc ŘÍJEN

    

   2. října- Dopravní výchova pro 4. ročník (praxe na dopravním hřišti Kladno)

   3. října- Zasedání školské rady

   10. října- Keramika s Martinou

   16. října- Projektový den „Zdravá strava“, vaření s Michalem na téma „zdravé svačiny“

   25. října- Vánoční focení ZŠ, MŠ

   29. a 30. října- Podzimní prázdniny pro žáky ZŠ

   31. října a 1. listopadu- Dny volna pro žáky ZŠ

   Vendula Holmanová

   Zasedání školské rady

    

        Zasedání školské rady proběhlo 3. 10. 2019, přítomni byli všichni členové rady a dva hosté- ředitelka školy Vendula Holmanová a zástupkyně Lada Kalmusová. Na programu setkaní bylo schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2018/2019, zhodnocení plnění úkolů z posledního zasedání, vyřizování a diskuze nad podněty ze stran zákonných zástupců dětí a žáků, prohlídka tělocvičny školy a naplánování dalšího setkání, které proběhne v polovině prosince. Podrobnou zprávu ze zasedání lze najít na webových stránkách školy: https://zsamsbratronice.edupage.org/

   Martina Ludvíková

    


    

   Prázdniny ve škole a školce

   Školáci a školkáčci si v létě užívali zaslouženého odpočinku, ale ve škole se pilně pracovalo. Především nepedagogičtí zaměstnanci připravovali školu a školku na příchod nového šk. roku 2019/2020. Všechno se ve škole muselo vyprat, vyčistit, uklidit, roztřídit, často i zašít...

   Ale ani pedagogové nezaháleli celé prázdniny. Vyráběla se nová tabule, bylo potřeba přestěhovat učebny, připravit potřebné dokumenty a také školu a školku pěkně vyzdobit a načančat, aby se dětem u nás líbilo :-)

    

   Nový školní rok

   Školní rok 2019/2020 začal 2. září. Do školy nastoupilo rekordních 76 žáků, do školky nakonec jen 34 dětí. Máme tedy ještě 6 volných míst.

   Prvňáčky s rodiči a dokonce i s prarodiči přivítala ve škole třídní učitelka Jana Sochorová, paní ředitelka Holmanová a paní starostka Knížetová. Děti dostaly pěkné dárečky , které pro ně připravila škola i paní starostka. Přejeme dětem, aby byly ve škole spokojené, našly si kamarády a aby měly radost z učení a poznávání.

   Starší školáky přivítaly třídní učitelky v jejich třídách, druháky Martina Ludvíková, třetí a pátý ročník Lada Kalmusová. O čtvrťáky se postarala paní učitelka Jaroslava Steckovičová a pan učitel Kamil Libich. Jejich třídní učitelkou je Jana Sochorová, ale ta měla spoustu práce s vítáním prvňáčků a s předáním základních informací rodičům. Všechno se ale určitě nestihlo probrat, proto zveme rodiče do školy znovu na informační schůzku, která je naplánovaná na 10. září. Vedení školy se opět ujala Vendula Holmanová, která se vrátila po mateřské dovolené. Paní Kalmusová se tedy může opět naplno věnovat dětem :-)

   Veškeré info o škole se dozvíte na našich webových stránkách www.zsamsbratronice.edupage.org, kde najdete také všechny kontakty do školy a školky, školní jídelny a družiny. Rádi vás také přivítáme ve škole osobně.

   Všichni zaměstnaci školy přejí všem čtenářům hezký začátek podzimu.

   Vendula Holmanová


    

   Naše školička na výletech a ve sportu

   Po roce vánoce přicházejí……. – ó nikolivěk, ale opět konec školního roku, na který se těší především naše veselá školní mládež.

   Ale vezměmež to hezky od konce.

   Příští týden (konkrétně 21.června) nás čeká zajímavý výlet k Lysé nad Labem do historické vesnice umění a bylinné zahrady „Botanicus“. A v posledním týdnu již tradičně, naučný výlet s Lesy ČR (to si zase opečeme dobré buřtíčky).

   Čím vlastně letošní školní rok začal? Též tradičně, tedy pětidenním adaptačním pobytem ve Stradonicích (hotel Klamovka).

   Skoro hned po té se naše florbalová reprezentace („ženy a muži“) úspěšně zúčastnila okresních kol ve florballu; bohužel postupy do krajských kol nám (o páně učitelův fous) unikly. Nevadí, neboť nám v prvním a druhém ročníku vyrůstají slibné naděje.

   Rovněž bohužel i turnaje ve vybíjené a malé kopané pořádané ZŠ Libušín jsou letos poněkud zamhlené (zřejmě se budeme muset těšit až napřesrok).

   Vraťme se k výletům. Báječný březnový výletek si užili prvňáčci v Legu Kladno.

   Skvělá byla květnová návštěva Národního zemědělského muzea v Praze (3.,4.,5.ročník). Prohlídka s dvojprogramem – Význam vody a Co se jedlo, jak a na čem vařilo od pravěku po dnešek. A ty úžasné exponáty historických traktorů, paráda.

   Naši žáčci měli evidentně ze všech výletů upřímnou radost (i proto, že se nemuseli v daný den učit-však mi dospěláci jsme nebyli v jejich věku jiní).

   Přejeme všem žúžo prázdniny, poklidné a veselé dovolené. Uvidíme se až v zááááří (eventuálně budeme „vyvolávat“ fotky z prázdnin).

   Zdraví Vás všichni dospěláci školou povinní.

   Zapsal: Kamil Libich


   Zprávičky z naší školičky   V naší MŠ se každý týden věnujeme určitému tématu – roční období, vesmír, doprava, povolání, svět zvířat. Povídáme si, vyrábíme z různého materiálu rozličnými výtvarnými technikami, malujeme, zpíváme písničky, které s tématem souvisí. Děti si procvičují svoji kreativitu a dovednosti. S kuchařem jsme si vyzkoušeli udělat müssli, viděli jsme vystoupení cirkusu Cecilka, ve sférickém kině jsme se dozvěděli o fázích Měsíce a znameních zvěrokruhu, zatančili si se zumbicí Petrou a shlédli několik loutkových divadelních představení.

   15. dubna se konal v Základní škole zápis do 1. ročníku. Vzhledem k celoroční pravidelné přípravě v předčtenářské a předmatematické gramotnosti byly děti k zápisu dobře připravené. Do 1. ročníku bylo přijato 16 dětí z Bratronic, Dolního Bezděkova, Bělče a Sýkořice.

   Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhl v naší MŠ 13. května. K zápisu se dostavilo 14 rodičů i se svými dětmi, které měly možnost pohrát si a prohlédnout prostory školky. Se všemi zapsanými dětmi se uvidíme v září 2019. Kapacity MŠ je 40 dětí, zbývají 3 volná místa.

   Slavnostní rozloučení s našimi předškoláky proběhne v pátek 14. června, kdy si jako každoročně opečeme špekáčky a přespíme ve školce.

   Provoz MŠ bude přerušen od 8. 7. do 23. 8. 2019.

   Semencová Eliška


    

   Jaro ve škole

   Měsíc březen nám hned na svém počátku přinesl zasloužené jarní prázdniny. Všichni jsme si odpočinuli, načerpali energii pro další školní období a snad se už konečně zbavili potvůrek „bacilů“, které nás pořádně v předchozím čase potrápily. Jaro vstoupilo do všech vyučovacích hodin a okna školy již zdobí slunečnice a pestrobarevní motýli z papíru. 25. března proběhne fotografování třídních kolektivů a pro zájemce pan Suchopár vytvoří fotografie jednotlivců i skupinek kamarádů nebo sourozenců, což je mezi žáky velice oblíbené pro vzpomínku na školní léta. 26. března k nám zavítá divadlo paní Z. Fricové s představením Hraní o pejskovi. 29. března naši prvňáčkové a vybrané děti ze školní družiny navštíví Lego v Kladně.

   Školní projekty

   Naše škola je i v tomto školním roce zapojena do mnoha projektů, podrobnější informace o projektech si můžete přečíst na stránkách školy nebo na uvedených odkazech. Například projekt: Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro ORP Kladno FB odkaz: https://www.facebook.com/MAP2Kladno/. Dále projekt: Šablony II - "Učení je zábava II" (OP VVV, výzva 63 - od října 2018) http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sa... Šablony pro ZŠ, MŠ a nově i pro ŠD: školní asistenti, vzdělávání ped. pracovníků, tandemová výuka, spolupráce pedagogů, kluby - čtenářské, cizí jazyk, badatelský, logika a deskové hry, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Nebo projekt: Učení je zábava (OP VVV, Výzva 22, dotační titul financován z EU - do září 2018). Šablony MŠ: Školní asistent (12 měsíců, 1/2 úvazku), Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů (DVPP 16 hod pro 3 pedagogy), Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro 3 pedagogy), Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ (DVPP 60 hod pro 1 pedagoga). Šablony ZŠ: Vzdělávání ped. pracovníků ZŠ (matematická gramotnost, DVPP 16 hod pro 1 pedagoga), Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (DVPP 8 hod pro 4 pedagogy), Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (vzájemné hospitace, reflexe a konzultace, pro 6 pedagogů), Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro 4 pedagogy), Tandemová výuka (pro 2 pedagogy), Čtenářské kluby (2 pedagogové na 2 roky), Klub zábavné logiky a deskových her (1 pedagog na 2 roky), Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (1 pedagog na 2 roky). http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-... Zajímavé jsou i projekty: Noc s Andersenem http://www.nocsandersenem.cz/o-projektu.html: zodpovídá Mgr. Jana Sochorová + http://celeceskoctedetem.cz/, Nenech to být (prevence šikany): zodpovídá Mgr. Martina Ludvíková, www.recyklohrani.cz: po celý rok sbíráme použité baterie a drobná nefunkční elektrozařízení v ZŠ i MŠ, Ovoce do škol http://www.ovocedoskol. szif.cz/web/Default.aspx: i letos odebíráme každé pondělí ovoce a zeleninu zdarma pro žáky ZŠ od firmy Bovys.cz, nově i mléko či mléčné výrobky.

   Co nás čeká v dubnu?

   12. 4. Noc s Andersenem pro pilné a vzorné dětské čtenáře
   15. 4. Zápis do 1. ročníku ZŠ od 14:30 – 17:30 hod/ důležité informace a dokumenty ke stažení k zápisu do ZŠ najdete na stránkách školy https://zsamsbratronice.edupage.org/
   18. 4. – 22. 4. Velikonoční prázdniny

   Příjemné a usměvavé jarní dny za celý kolektiv školy přeje Martina Ludvíková!


    

   Zprávy ze školy a školky

   První pololetí i jednodenní pololetní prázdniny jsou za námi, prvňáčkové dostali svá první krásná vysvědčení, a ani ostatní žáci nepřišli zkrátka – i oni se dočkali nejen zasloužených známek, ale v měsíci únoru i pořádné sněhové nadílky. Dlouho nám však nevydržela, místo ní tu máme jaro, což vlastně také není špatné. Bohužel ono časté střídání teplot a jistá „nevymaroděnost“ žáků nahrává opět našim neviditelným nepřátelům – bakteriím a virům, se kterými letos bojujeme snad víc než v jiných letech, a stále ne, a ne je přemoci...

   Měsíc únor byl bohatý i na školní akce:

   14. 2. jsme si připomněli Valentýna a žáci 4. ročníku se účastnili přednášky v rámci Dopravní výchovy. 18. 2. k nám zavítalo sférické kino a 20. února čeká „školkáčky“ ještě kuchařská show na téma Zdravé müsli.

   Na závěr jsem si nechala naši každoroční akci – školní ples. V pořadí již 14. ples školy byl snad ještě povedenější než jindy. Výzdoba ve stylu „Jungle“ byla naprosto famózní (velký dík patří p. učitelkám z naší školky!) a hudební doprovod kapely Ikaros ozvláštněný hrou barevných světel rovněž neměl chybu. Úžasná byla i dvě večerní vystoupení – první v podání skupiny Ženy v akci a druhé za vedení Petry B. (naší zumbice) a jejích zumbic.

   Věříme, že i tentokrát jste se dobře bavili, všem, kteří nám věnovali sponzorské dary, moc děkujeme a děkujeme i za tolik potřebné penízky na výlety a exkurze našich dětí získané prodejem tomboly. Ještě jednou děkujeme a budeme se těšit zase za rok.

   Za kolektiv pracovníků školy

   Jana Sochorová


   Příspěvek do novin - školní jídelna

   V loňském školním roce jsme uvařili 18 506 obědů, což je v průměru 105 obědů denně. Dodržujeme nutriční doporučení, snažíme se, aby strava byla pestrá. Nejvíce nám záleží na tom, aby dětem v naší škole a školce chutnalo. Máme 127 strávníků ( v MŠ 40 dětí, v ZŠ 69 dětí a 18 zaměstnaců).

   Po dlouhodobém působení ve školní jídelně odešla v září tohoto roku do důchodu paní Milada Vyhnanovská. Přejeme jí hodně zdraví, spokojenosti a děkujeme za léta věnovaná vaření našim strávníkům.

   Hlavní kuchařkou je nyní paní Irena Štáfková a o vedení školní jídelny se stará paní Monika Řeháková.

   M.Řeháková


    

            „Ten vánoční čas, dočkali jsme zas“..

             Vánoční čas – jedno z nejkrásnějších období roku, kdy je všude vidět mnohem více úsměvu, radosti a i dospěláci mají trochu více času si na chvilku odpočinout.

            I v naší škole a školce jsme bedlivě poslouchali, kdy už Vánoce zaklepou na dveře. Děti z pěveckého sboru se zúčastnily rozsvícení stromečku v Bratronicích a zazpívaly panu Mikuláši. Děti z mateřské školky pečlivě natrénovaly krásná vystoupení a společně se svými rodiči si užily „Dárkohraní“ ve svých třídách. 14. prosince děti pěveckého a flétnového souboru připravily hudební dárek pro všechny diváky bratronského kostela. 19. prosince odpoledne měly šikovné paní učitelky ze školy připravené vánoční dílny, kde si děti malovaly perníčky, vyráběly mýdla i jiné vánoční dekorace. Vánoční čekání jsme zakončili rozdáním dárků a posezením ve třídách s vánočními zvyky 21.12.

   Mezi svátky přejeme všem dosti odpočinku. Děti z MŠ se do školky vrátí 2. 1. 2019. Žáci ZŠ mají volno prodloužené a nastoupí do školy 7. 1. 2019.

             Rádi bychom všem popřáli krásné vánoční svátky, hodně zdraví a úspěšný, pohodový nový rok 2019.

             Lada Kalmusová


    

   ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

   Začátek školního roku nám dopřál opravdu krásné babí léto, které jsme si společně s dětmi jak se patří užili.

   Září bylo pro naše nováčky adaptačním obdobím. Bez slziček se to samozřejmě neobešlo, ale upřímně, komu by se chtělo z ničeho nic opustit nejbezpečnější objetí a zůstat s cizí paní v cizím prostředí? Děti to však zvládly skvěle a troufám si říct, že dnes bez výjimky chodí do školky samé usměvavé tváře.

   Říjen a listopad jsme se věnovali podzimu jako takovému. Začali jsme poznáváním plodů podzimu všemi smysly. Děti měly možnost ovoce a zeleninu ochutnat v různých podobách (sušené, pečené, vařené). Vyzkoušely si s přírodním materiálem výtvarně tvořit. Do tvoření se zapojili i rodiče. Společně s dětmi vyrobili „Skřítky podzimníčky“, kterými jsme si vyzdobili vstupní prostor do naší MŠ. Všem zúčastněným patří vřelé díky a poklona za netradiční a originální nápady. V říjnu jsme odstartovali pravidelnou přípravu na školu nazvanou „Předškolák“. Děti, které půjdou v dubnu 2019 k zápisu (letošní rok je to 18 dětí) se dvakrát týdně scházejí k procvičování grafomotoriky, prostorové orientace, předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Děti pracují s chutí a nadšením. Držíme palce, aby jim to co nejdéle vydrželo.

   Vánoční svátky se kvapem blíží. V dnešní uspěchané době zkuste zpomalit a najít si chvilku pro sebe a své nejbližší. A tak neváhejte a přijďte si poslechnout, v pátek 14. 12. 2018 od 18 hodin do kostela Všech Svatých, školní pěvecký a flétnový soubor, který se zaručeně postará o nezapomenutelný zážitek plný předvánoční pohody.

   Soňa Hříbalová

    

   Personální změny ve škole a školce

    

        Od 19. listopadu nastupuje současná pověřená ředitelka Vendula Holmanová na mateřskou dovolenou. Na její místo pověřila starostka obce Mgr. Ladu Kalmusovou, zástupkyni ředitelky. Pokud půjde vše podle plánů, vrátí se paní Holmanová po vyčerpání mateřské a řádné dovolené (přibližně v průběhu července 2019) zpátky do školy.

        Na místo angličtinářky nastoupí paní Pavlína Černá, která má zkušenosti s výukou angličtiny na kladenských školách, také se soukromou výukou dětí, několik let strávila v zahraničí.

        Jelikož má ředitelka školy ze zákona sníženou přímou pedagogickou činnost, v případě naší školy vyučuje ředitelka pouze 10 hod./týden, přijali jsme do školy ještě jednu posilu za Ladu Kalmusovou, která se bude muset věnovat „úředničině“. Do školy nastoupí nová paní učitelka- paní Jaroslava Steckovičová. Paní Steckovičová má dlouholetou praxi jako učitelka 1. stupně, asistent pedagoga a vychovatelka v ŠD. Věříme, že obě nové paní učitelky budou u nás ve škole spokojené a že kolegové, ale především děti naší školy s nimi také.

    

    

    

   Plánované akce na závěr roku 2018 a počátek roku 2019:

    

   4. 12.- Čertovská zumba pro MŠ, 1. + 2. roč. + mikulášská nadílka v MŠ

   5. 12. - rozsvěcení stromu na OÚ- vystoupení pěveckého sboru ZŠ Bratronice od 17 hod.

   11. 12.- Zumba Královna hudby pro 3. +  4. + 5. roč.

   13. 12. -  dárkohraní u Cvrčků, 16.30 hod.

   14. 12. - Vystoupení pěveckého sboru a flétnového souboru ZŠ Bratronice v kostele Všech

                svatých v Bratronicích, 18. hod.

   17. 12. - Dárkohraní u Berušek

   19. 12. - Canisterapie s Filipem, Fidorkou a Borůvkou pro ZŠ

   21. 12. - vánoční zvyky ve škole

              - Cirkus Cecilka pro ZŠ a MŠ

   22. 12. 2018 - 2. 1.2019- vánoční prázdniny pro ZŠ

   3. a 4. 1. 2019- ředitelské volno pro žáky ZŠ

    

   Všem čtenářům přejeme krásný a klidný advent....

    

   Vendula Holmanová


    

   Akce školy / říjen

   V měsíci září pořádala naše škola ZŠ a MŠ Bratronice dvě významné akce. Týdenní adaptační pobyt pro žáky 1. - 3. ročníku v penzionu Klamovka ve Strádonicích u Nižbora. Příjemné rodinné prostředí, výtečná kuchyně, na každém pokoji koupelna, počasí chladné bez deště, v okolí tři hřiště a Keltské opidum, zdatné děti zvládající i 11 km za den a optimističtí pedagogové. No prostě pohoda… Vrcholem byla návštěva sklárny, kde jsme na vlastní oči viděli, jak vzniká prvotřídní ručně foukaný a broušený český křišťál.

   Druhou akcí byl tradiční posvícenský fotbálek AFK Bratronice proti tatínkům našich žáků a v přestávce dětský fotbálek modrých proti zeleným. I přes nevelkou účast diváků se pro školu vybralo 1 832,- Kč, za což všem děkujeme. Všichni jsme se skvěle bavili, tak se přijďte příště také podívat.

   Ve středu 3. října v rámci projektového dne Zdravá strava přijel pan Krulich a vyráběl s dětmi Zdravé Smoothie. Moc nám chutnalo ovocné i zeleninové.

   Na pátek 19. 10. byl připraven pro žáky 4. a 5. ročníku preventivní program – Holky, kluci, pozor na kyberprostor a na úterý 23. 10. Bářino toulavé divadlo – pohádka O statečné Margitce.

   Ve středu 17. 10. se dívky zúčastnily florbalového turnaje Čeps Cup a ve středu 24. 10. byli naši školu reprezentovat hoši.

    

   Školní družina- zájmové kroužky

   Ve škole stále probíhá výuka plavání a družina rozjela kroužky sborového zpěvu, hry na flétnu, čtení, angličtiny, florbalu, logických a deskových her a badatelství. Mimo družinu ještě děti navštěvují Zumbu, keramiku, hry pro rozvoj skupinové spolupráce a cvičení pro trénink paměti a koncentrace pozornosti.

   Zuzana Ernstová


    

   Škola v ZÁŘÍ

   Nový školní rok 2018/2019 jsme zahájili v pondělí 3. září. Z nebe na nás padalo štěstí, takže jsme byli nuceni přesunout uvítání nových prvňáčků do jejich třídy. Děti dostali nová školní trička a spoustu dárečků od paní učitelky, paní vychovatelky a od paní starostky. Celkem jsme uvítali 17 nových žáčků.

   V letošním školním roce naši základní školu navštěvuje rekordních 73 žáků, do naplnění kapacity školy tedy chybí jen 2. Mateřská škola je tradičně zcela zaplněna 40 dětmi.

   Od 10. září (vždy v pondělí) jezdí děti ze ZŠ na plavání do plavecké školy Meduza Kladno. Kurzy plavání jsou nově povinné, každý žák musí na 1. stupni absolvovat celkem 40 hodin výuky. V letošním školním roce prvních 20 hodin absolvují žáci 2., 3,. a 4. ročníku a dva žáci z 5. ročníku, kteří nemají ještě hodiny splněné. Výuka plavání byla nově zařazena do školního vzdělávacího programu školy, je tedy pro žáky školy zdarma (výuka je placena ze státního rozpočtu, režijní náklady z rozpočtu obce a na dopravu nám byla schválena dotace MŠMT). Poslední lekce plavání čeká děti 19. listopadu.

   Pevně věříme, že budou děti ve škole i školce spokojené a plné chuti a zápalu se s námi učit J

   Plánované akce na školní rok 2018/2019 (zapiště si do kalendáře):

   24. září- informační schůzka pro rodiče dětí z MŠ

   24.- 27. září – adaptační výlet pro žáky 1., 2. a 3. ročníku

   28. září- Den české státnosti- státní svátek

   3. října- projektový den ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ pro ZŠ

   11. října- Zumba MŠ- Sněhurka a 7 trpaslíků

   29. a 30. října- podzimní prázdniny ZŠ

   20. a 21. prosince- dny volna pro žáky ZŠ (ve škole proběhnou vzdělávací kurzy pro pedagogy)

   22. prosince 2018- 4. ledna 2019- vánoční prázdniny

   31. ledna- ukončení 1. pololetí, vysvědčení

   1. února- pololetní prázdniny

   4. – 8. března- jarní prázdniny ZŠ

   18. dubna- velikonoční prázdniny

   19. a 22. dubna- velikonoční svátky

   1. a 8. května- státní svátky

   9. a 10. května- dny volna pro žáky ZŠ

   28. června- ukončení 2. pololetí, vysvědčení

   29. června- 1. září- hlavní prázdniny

   J Nový školní rok zahájíme 2. září 2019 J

   Další akce a projekty vždy každý měsíc zveřejníme na stránkách školy a také v obecních novinách.

   Nové kontakty školy a školky najdete na novém webu: www.zsamsbratronice.edupage.org

   Za školu Vendula Holmanová