• Výchovný poradce

     Výchovný poradce: Mgr. Kamil Libich

     Konzultační hodiny: každé úterý 10.30 - 12.30 hod, nebo dle domluvy, e-mail: spp@zsbratronice.cz(link sends e-mail)

     Výchovný poradce je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovný poradce dozví v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

     Výchovný poradce se zabývá hlavně:

     řešením výchovných problémů, častých absencí a záškoláctví, podporou talentovaných žáků, předcházení studijnímu selhání, podporou žáků s podpůrnými opatřeními a jejich reedukací, spoluprací s učiteli, rodiči a dalšími odborníky při vytváření podmínek pro úspěšné vzdělávání dítěte.