• GDPR

    • Informace o zpracování osobních údajů

     Chráníme vaše údaje

      

     Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

     Správcem vašich osobních údajů je:

     • Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno,
     • Bratronice 76,
     • 273 63 Bratronice
     • IČO: 75034581
     • /dále jen škola/

      

     Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

     Základní zásady ochrany osobních údajů

     • Škola se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje Škola zpracovává, a to v nevyšší možné míře.
     • Získání a zpracování osobních údajů je vždy řešeno v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a korektnosti.
     • Jsou prováděna opatření v oblasti technické, procesní a organizační tak, aby byla zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována a na základě účinnosti hodnocena a zdokonalována.
     • K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.
     • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
     • Nové požadavky vyplývající z právních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně implementovány.
     • Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva subjektů údajů hlášena na dozorový úřad, v případě vysokých rizik také subjektům údajů.

      

     Účely zpracování:

     Evidence ve školní matrice

     Evidence úrazů v knize úrazů

     Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném základním vzdělávání

     Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí podpůrných opatření pro vzdělávání ve škole, pokud je doporučení ve škole uplatněno

     Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a rozhodnutí ředitele

     Žádost o přijetí dítěte do MŠ a rozhodnutí ředitele o přijetí

     Žádost o přestup do školy

     Žádost o odklad povinné školní docházky a rozhodnutí ředitele o povolení odkladu

     Posudek zdravotní způsobilosti (např.výuka plavání, škola v přírodě)

     Podání žádosti o uvolnění žáka z vyučování

     Podání žádosti o uvolnění z výuky tělesné výchovy a rozhodnutí ředitele o tomto uvolnění

     Žádost o zahájení, rozhodnutí o povolení či ukončení individuálního vzdělávání

     Protokol o zkoušce pro individuální vzdělávání a o komisionálním přezkoušení

     Záznamy z pedagogické diagnostiky dítěte

     Vedení docházky dětí v MŠ a žáků v ZŠ

     Vyzvedávání dětí z mateřské školy

     Předávání informací o vzdělávání

     Přihláška ke stravování

     Přihláška do školní družiny

     Ukončení základního vzdělávání

     Organizace vědomostních a uměleckých soutěží

     Jmenný  seznam účastníků pro organizaci zajišťující zájmové kroužky na škole, exkurze, organizátora vědomostních a uměleckých soutěží, testování žáků (např.Scio)

     Prezentace školy a zachycení její historie

     Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL

     Provozování kamerového systému


     ZÁZNAM O ZPRACOVÁNÍ – KAMEROVÝ SYSTÉM


     Správce

     Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno,

     Bratronice 76,

     273 63 Bratronice

     Kontaktní osoba: Ondřej Blail tel.: 602 283 989

     Účel zpracování

     Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému.

     Právní důvod

     Oprávněné zájmy správce a třetích stran.

     (článek 6 odst. 1 písm. f)

     Popis kategorií subjektů údajů

     Zaměstnanci, žáci, děti  a vstupující osoby do monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy apod.), veřejnost

     Popis kategorií osobních údajů

     Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu

     Informace poskytované subjektům údajů

     Prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného prostoru, včetně identifikace správce
     a sdělení, kde lze získat další informace.

     Příjemci osobních údajů

     V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánovaní příjemci v třetích zemích.

     Lhůta pro výmaz

     Doba uchovávání záznamu je 72 hodin. Řešený zachycený incident je uchován pro nezbytnou dobu.

     Technická a organizační opatření

     Bezpečnostní kryt, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení předávacích protokolů třetím osobám, směrnice.

      

     Počet zapojených kamer

     4

     Objekt umístění kamer

     Kamery sledují vstupy do budovy školy

      

     Režim kamer

     Nepřetržitý

     Dochází k prostému záznamu bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik.

     Zpracovatel

     Nevyužívá se.

      

     Základní informace o zpracování osobních údajů

     Zpracování osobních údajů je dáno zákonnou povinností, oprávněným zájmem správce či informovaným souhlasem. Které údaje podléhají informovanému souhlasu (viz Informovaný souhlas).

     Osobní údaje zpracovávané na základě zákonné povinnosti se předávají osobám pouze na základě zákonné povinnosti. Zveřejnění osobních údajů (např.fotografií, výtvarných děl) je ve smyslu GDPR také předání. V takovém případě bez Vašeho souhlasu zveřejňujeme pouze anonymizované údaje (nelze přidělit subjekt údajů k dílu, fotografii apod.). Při předávání (zveřejňování) osobních údajů žáka zpracovaných na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce se řídíme uděleným souhlasem.

     Délka zpracovávání a uchovávání osobních údajů získaných na základě zákonné povinnosti se řídí daným zákonem.  Pokud v zákoně není uvedeno jinak, zpracovávají se údaje po nezbytně nutnou dobu.

     Předávání osobních údajů jiným zpracovatelům

     Škola v rámci evidence osobních údajů v elektronické školní matrice, tisku vysvědčení, prezentace na webových stránkách školy a evidence stravného, zajištění distanční výuky předává osobní údaje společnostem:

                   

     Veřejná informační služba, spol. s r.o.                     IČO: 45330344

     Pachner, vzdělávací software s.r.o.                        IČO: 27223809

     Společnost Microsoft

      

     Práva subjektů údajů

      

     Právo na přístup 

     umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě Škola zpracovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm Škola zpracovává. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.

      

      

     Právo na opravu 

     umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Škola musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.

      

     Právo na výmaz 

     (neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence Školy, pokud nastane některý z těchto případů:

     • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování; 
     • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
     • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti);
     • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
     • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na oprávněných zájmech Školy a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

     V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.

      

     Právo na omezení zpracování 

     ukládá Škole omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

     • pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
     • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování);
     • jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel Školy, ale mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
     • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

      

     Právo vznést námitky 

     umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu Školy. V případě námitek subjektu údajů má Škola povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

      

     Právo na přenositelnost 

     umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

      

     Právo podat stížnost u dozorového úřadu

     Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

      

     • Úřad pro ochranu osobních údajů:
     • Pplk. Sochora 27
     • 170 00 Praha 7
     • telefon: +420 234 665 111

      

     Způsob uplatňování práv subjektů údajů

      

     elektronickým podáním:

     • prostřednictvím elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem reditel@zsbratronice.cz
     • prostřednictvím datové schránky 3vsthtd

     osobně v ředitelně školy (písemná žádost, občanský průkaz)

     • Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno,
     • Bratronice 76,
     •  273 63 Bratronice

      

     Postup k uplatnění práv subjektů údajů

     1. Přijetí žádosti
     2. Identifikace žadatele
     3. Vyhodnocení žádosti
     4. Rozhodnutí o žádosti
     5. Výkon rozhodnutí
     6. Informování žadatele

     Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

      Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

     • Inovation One s.r.o.

     • IČO: 04734807

     • Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov

     • Odpovědná osoba pověřence

     o Ondřej Blail

     o +420 602 283 989

     o ondrej.blail@innone.cz

      

     Slovníček pojmů

     • Oprávněný zájem - zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.
     • Osobní údaj - informace o konkrétním, identifikovatelném člověku
     • Příjemce - osoba, které jsou předávány údaje.
     • Správce - osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.
     • subjekt údajů - živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
     • Účel - důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.
     • Zpracování - činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.
     • Zpracovatel - osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.
  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno
   • reditel@zsbratronice.cz
   • zsms.bratronice@seznam.cz
   • webmaster@zsbratronice.cz
   • ředitelka: 774 462 120 učitelé ZŠ: 608 837 530 školní družina: 774 462 192 mateřská škola: 774 462 191 školní jídelna: 774 462 190 školní psycholog: 736 540 811
   • Bratronice 76 273 63 Bratronice 27363 Bratronice Czech Republic
   • Základní škola: kalmusova@zsbratronice.cz Školní jídelna: jidelna@zsbratronice.cz Mateřská škola: ms@zsbratronice.cz Školní družina: druzina@zsbratronice.cz ŠPP: spp@zsbratronice.cz Správce stránek školy: webmaster@zsbratronice.cz
   • https://mapy.cz/zakladni?x=14.0126485&y=50.0670527&z=17&source=addr&id=9266529
   • Obec Bratronice, Bratronice 35 Starostka obce: Miloslava Knížetová Telefon: 312 659 128 www.bratronice.cz
   • 3vsthtd
   • IČO 750 34 581 IZO 102 086 648 RED IZO 6000 44 106 číslo účtu 213 791 619 / 0300
   • Odpovědná osoba pověřence Ondřej Blail tel.: +420 602 283 989 e-mail: ondrej.blail@innone.cz