• Metodička prevence

    • Metodik prevence: Mgr. Martina Ludvíková

     Konzultační hodiny: středa 13.00 - 13.45 hod, e-mail: ludvikova@zsbratronice.cz, tel.: 608 837 530

     Hlavní úkolem metodika je vychovávat děti a mládež ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji jejich osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování ve škole, ale i v rodinách a celé společnosti. Získané dovednosti by měly vést ke snižování projevů rizikového chování u dětí všech věkových kategorií. Konkrétní aktivity zahrnuje zpracovaný „Minimální preventivní program“.

     Školní metodik prevence řeší zejména:

     1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
     2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
     3) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

      

     Prevence šikany - odkaz na projekt Nenech to být


      

     Hodnoceni_MPP_2021-22.docx

     Hodnoceni_MPP_2020-21.docx

     Minimalni_preventivni_program_2017-18.docx

     Skolni_preventivni_strategie.docx

     Prevence_sikany_2017_smernice_c_37.docx