• Školní poradenské pracoviště
     naší školy sestává z metodika prevence, výchovného poradce a školního psychologa.

     ŠPP zajišťuje tyto základní oblasti činností:

     1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: jedná se o práci s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce, ať již to jsou děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie atp.), nebo žáci s jinými problémy, které u nich způsobují výukové potíže, tedy žáci s určitými speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotně znevýhodněni, sociálně znevýhodněni, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky )
     2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti: členové pracoviště poskytují nebo zajišťují poradenství pro ŽÁKY, RODIČE a PEDAGOGY
     3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti: cílem je vyhledat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě či alespoň zmírnění
     4. Práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů: cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy vůbec nastanou a vytvořit tak základnu preventivní činnosti (adaptační programy, práce s třídními kolektivy s cílem podpořit dobré vztahy ve třídě, mezi dětmi, s učitelem)
     5. Osvětová činnost: metodická podpora vzdělávání pedagogů při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností ve výuce (např. individuální konzultace pro pedagogy, skupinová práce s učiteli, vzdělávací akce pro učitele), osvěta zákonných zástupců (přednášky, besedy atd.)
     6. Řešení výchovných problémů: při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i se žákem samotným snažíme najít nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a zmírnění následků tohoto problému na jeho další vzdělávání

     Poradenství na naší škole je zabezpečeno prostřednictvím výchovného poradce, školního psychologa a metodika prevence, poradenstvím se však zabývají i třídní učitelé, vychovatelé, vedení školy a ostatní učitelé.


      

     50 nápadů proti stresu (nejen) pro děti 50_n_pad_.pdf

     10 věcí, jak pomoci svému dítěti, aby se mu ve škole dobře vedlo 10_veci_jak_pomoci_diteti.docx

     Smysl domácí přípravy na 1. stupni ZŠ Domaci-priprava-1.st.docx

     Vzkazy rodičům od jejich dětí

     Bezpečný internet